kemisk og biokemisk teknologi

Fokusområder

 • Kemisk og biokemisk procesteknologi 
 • Kemisk og biokemisk produktteknologi 
 • Energi og miljøteknologi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Kandidat i Kemisk og Biokemisk Teknologi

Kemisk og biokemisk teknologi er kernen i den omdannelse af råmaterialer af enhver art til andre stoffer og produkter, der kræves i et moderne samfund.

Se video om kandidatuddannelsen i Kemisk og Biokemisk Teknologi

Procesingeniører inden for det biotekniske område og kemiingeniører står i spidsen for forskning og udvikling af metoder til produktion af lægemidler i stor skala, til billig produktion af basiskemikalier og brændstoffer, og til økonomisk produktion af højteknologiske materialer til brug inden for så forskelligartede områder som kommunikation, IT, helse og transport.

Forskning og metodeudvikling til forebyggelse og afhjælpning af miljøproblemer af kemisk art i produktionen, såvel som forskning og metodeudvikling til bæredygtig kemisk og biokemisk energiomsætning er også betydningsfulde arbejdsområder.

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen ’Kemisk og Biokemisk Teknologi’ integrerer uddannelse i kemisk og biokemisk industriel teknologi og er ideel for studerende, der interesserer sig for en kommerciel og bæredygtig kemisk eller biokemisk omformning af råmaterialer til produkter og samtidig er interesserede i forskning og udvikling i relation til metoder, apparatur og processer.

I løbet af uddannelsen bliver du trænet i at anvende kemi, matematik, fysik og termodynamik på teknologiske problemer. Du kan vælge at koncentrere studiet om kemiteknik eller bioprocesteknologi, og med de valgfrie kurser vil det være muligt at indbygge solide kompetencer i tilgrænsende eller fremmede områder.

Du kommer til at udføre dit kandidatspeciale ved et af DTU’s forskningscentre. Specialet udformes ofte i samarbejde med en større dansk virksomhed og forbereder dig til forsknings- og udviklingsarbejde i både universitets- og industrisammenhæng.

Fokusområder

Uddannelsen ’Kemisk og Biokemisk Teknologi’ og dens fagområder strækker sig fra det kemisk procestekniske over kemisk og biokemisk produktdesign til de procesorienterede aspekter af bioteknologi og biokemi. På ’Kemisk og Biokemisk Teknologi’ kan du specialisere dig inden for et af de tre vejledende fokusområder:

Kemisk og biokemisk procesteknologi

Dit fokus er på udformningen af processer og apparatur baseret på den matematiske beskrivelse af processystemer og deres bestanddele. Grundlæggende viden om naturvidenskab, bioteknologi og kemisk teknologi inddrages med henblik på at tilgodese kemiske og biokemiske aspekter af produktionen. Hvis du inden for området ønsker at fordybe dig i snævre felter – fx reaktionsteknik, proceskontrol eller bioprocesteknologi, kan det også efterkommes.

Kemisk og biokemisk produktteknologi

Udvikling og produktion af avancerede biologiske og kemiske materialer og produkter er i centrum. Produkternes egenskaber er vigtige, og da disse ofte er påvirkelige af syntesemetoder og procesudformning, er vekselvirkningen mellem produktegenskaber og produktionsmetoder omdrejningspunktet for godt produktdesign. Området har derfor et vist procesteknologisk islæt, men er nært knyttet til fysik, kemi, biokemi og mikrobiologi. 

Energi og miljøteknologi

Det centrale element er tekniske metoder til at styre produktionsfaciliteters energiforbrug og miljøbelastning. Området er således først og fremmest procesrettet, men med hovedvægten liggende på det specifikt energi- og miljøorienterede. Selv om grundlaget er processer med rødder i kemisk og biokemisk teknologi, udgør tværfagligt design, udviklingsarbejde og management vigtige elementer.

Fokusområderne er kun vejledende, og det giver stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du kan frit vælge uddannelsens kurser på tværs af fokusområderne, og i kombination med det store udbud af valgfrie kurser på DTU har du derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere. 

Specialisering

Fermentation based manufacturing (FBM)

Bæredygtig produktion af kemiske og biokemiske produkter er i stadig større grad baseret på fermenteringsprocesser med oprindelse i biologi og levende organismer. Udvikling og opskalering af sådanne processer til vellykket produktion, såvel som drift og optimering af eksisterende produktionsenheder fordrer ingeniører, der har et solidt kendskab til både procesteknologi og biologiske, cellerelaterede forhold.

FBM-specialiseringen er oprettet for at tilgodese behovet for ingeniører med en uddannelse der omfatter både procesteknologi og bioteknologi. Specialiseringen er fælles med FBM-specialiseringen i kandidatuddannelsen i Bioteknologi og har sammen med denne en fælles kerne af obligatoriske elementer.

Formålet med de to FBM-specialiseringer er at udvikle og styrke kompetenceoverførsel mellem de to kandidatuddannelser og dermed uddanne de industrielt efterspurgte fermenteringseksperter med krydskompetencer. FBM-specialiseringerne er dele af et større udviklingsprojekt (the FBM Initiative) omfattende både forskning og uddannelse, der er finansieret af en større bevilling.

Hver af de to FBM-specialiseringer bevarer imidlertid hovedsigtet med de kandidatuddannelser, de er dele af. Det betyder, at specialiseringen på Kemisk og Biokemisk Teknologi uden for FBM-kernen er opbygget så specialiseringen stadig har som mål at være en kemiingeniøruddannelse.

Ingeniører fra specialiseringen vil ved at kombinere procesteknologi med cellefabrikudvikling få kompetenccer inden for design, udvikling og drift af fermenteringsbaseret produktion. Ingeniører fra specialiseringen vil blive drivende kræfter i udviklingen af kemisk produktion i bæredygtig retning.

Læs mere om specialiseringen i Fermentation based manufacturing (FBM)

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kemiingeniører og bioprocesingeniører fra kandidatuddannelsen ’Kemisk og Biokemisk Teknologi’ bliver nøglepersoner i virksomheder, der beskæftiger sig med kommerciel og bæredygtig kemisk eller biokemisk omdannelse af råmaterialer af enhver art. Mange fortsætter med et ph.d.-studium som grundlag for en forskerkarriere.

Typiske arbejdsområder

Væsentlige elementer i kemi- og bioprocesingeniørers arbejde med processers kommercialisering og bæredygtighed er

 • at efterkomme nutidens krav til økonomi og sikkerhed
 • at muliggøre fremtidig vækst med formindsket ressourceforbrug af både råmaterialer og energi
 • på designstadiet at forebygge uønskede miljøpåvirkninger fra nye produktionsfaciliteter
 • at nedbringe forurening fra eksisterende anlæg.

Løsningen af disse opgaver kræver den videnskabelige og teknologiske indsigt, som er kernen i kandidatuddannelsen i kemisk og biokemisk teknologi.

Jobmuligheder

Som kandidat er du kvalificeret til arbejde inden for forskning og udvikling i både akademiske og industrielle rammer. Typiske jobmuligheder er hos:

 • Virksomheder der arbejder med kemisk, bioteknologisk eller farmaceutisk udvikling og produktion
 • Rådgivende, projekterende og producerende virksomheder inden for det teknisk-kemiske område
 • Virksomheder i olie- og naturgassektoren
 • Miljøvirksomheder
 • Helsesektoren
 • Den offentlige sektor

Du kan forbedre dine karrieremuligheder inden for bestemte virksomheder eller sektorer ved at udnytte studiets mange valgmuligheder. Ved at vælge målrettet blandt udbuddet af valgfrie kurser kan du således kvalificere dig til stillinger, der forudsætter en fagligt velfunderet indsigt i et andet område, som for eksempel økonomi, ledelse og organisation. 

Karriere i forskning og udvikling (Ph.d. studiet)

Hvis du ønsker at kvalificere dig til ledende poster inden for forskning og udvikling, enten industrielt eller i universitetsverdenen, vil en dybtgående og grundig uddannelse som forsker være nødvendig. Som civilingeniør i Kemisk og Biokemisk Teknologi kan du læse videre til ph.d., enten gennem et ErhvervsPhD studium med samtidig virksomhedsansættelse eller gennem et almindeligt ph.d.-studium. Begge er 3-årige.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag